Oferte locuri de munca top

Ce lucrări de construcții nu vor mai avea nevoie de autorizatie

poza Ca să reducă durata de obținere a autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism, Guvernul pregătește modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Astfel, urmează să fie exceptate de la autorizare categoriile de lucrări de construcții care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Până acum mai era o condiție la care legiuitorul își propune să renunțe, și anume gradul ridicat de repetabilitate a construcțiilor.

Guvernul va impune ca Certificatul de urbanism să fie eliberat solicitantului direct, prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), sau prin punctul unic de contact electronic, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

În ceea ce privește monumentele istorice, nu va mai fi necesară elaborarea, avizarea şi aprobarea în prealabil, a unei documentaţii de urbanism pentru lucrările de amenajări/reabilitări interioare, care nu aduc modificări ale faţadelor clădirilor la toate categoriile de monumente istorice, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Altă noutate este că odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizaţiile de construire/desfiinţare se autorizează şi executarea lucrărilor de organizare de şantier aferente.

Guvernul introduce ca posibilitate modalitatea de lucru on line

Ca să simplifice procedurile administrative şi să scadă costurile aferente dezvoltării investiţiilor, Guvernul introduce ca posibilitate modalitate de lucru on line.

Astfel, noul act normativ prevede că procedura obţinerii certificatului de urbanism se poate derula şi prin sistemul de e-guvernare, prin portalul www.edirect.e-guvernare.ro/, pentru autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile care sunt înscrise în sistem şi au proceduri operaţionale specifice adecvate.

În funcţie de resursele tehnice necesare disponibile, autoritatea administraţiei publice emitentă va putea gestiona registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism şi în format electronic şi va putea asigura accesul online la acesta, pe site-ul propriu de Internet.

Si prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se poate acorda şi, respectiv, solicita şi online, în funcţie de resursele tehnice necesare disponibile ale autorităţii administraţiei publice emitente şi de deţinerea semnăturii digitale de către solicitant. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se poate solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda o singură dată pentru cel mult 12 luni.

Numai arhitecții pot elabora și semna proiecte tehnice

Proiectul noului act normativ stabilește că este interzisă elaborarea si semnarea proiectelor tehnice – P.Th. pentru executarea lucrărilor, precum şi a documentaţiilor tehnice – D.T. de către persoane care nu au absolvit instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor pentru construcţii, ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale.

Arhitecţii, conductorii-arhitecţi şi arhitecţii de interior, cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, inclusiv pe documentaţiile tehnice – D.T. SI PROIECTE TEHNICE.

Conductorii arhitecţi şi arhitecţii de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora şi semna, în cadrul colectivelor tehnice, documentaţii pentru clădiri de importanţă redusă, şi aflate în afara zonelor protejate.

Pe piesele scrise şi desenate trebuie aplicată parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect/urbanistului diplomat cu drept de semnătură similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de semnătură.

Avize de la ministerul Culturii, Transporturilor și Direcțiile pentru Agricultură

Pentru lucrări de construcţii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al Ministerului Culturii.

Pentru lucrări de construcţii care se execută în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism aprobate se va obţine autorizaţia Ministerului Transporturilor;

Pentru lucrări de construcţii care se execută în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socio-economice, se va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

 

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor editia iulie-august 2016

 

Sus
Translate »