Erdbewegung-Osteuropa

Ce s-a schimbat în PNDL – noi modificari intrate in vigoare

Au intrat în vigoare mai multe modificări pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Aceasta ca urmare a publicării noilor prevederi legislative în Monitorul Oficial.

Printre modificări se numără și înscrierea a încă două tipuri de lucrări ce vor putea fi finanțate prin Program.

Astfel, lucrările ce pot fi finanțate prin PNDL privesc racordarea la gaze și reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice:
* construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice

* construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Alte modificări

După încheierea contractelor de achiziție, dar și a actelor adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii vor actualiza corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de contractele de achiziții publice și actele adiționale.

După încheierea contractelor de finanțare multianule, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, corelat cu graficele de execuției ale livrării de bunuri, prestării serviciilor, execuției lucrărilor, în funcție de necesități, în limita contractelor de finanțare multianule încheiate.

Solicitarea de transfer are în vedere numai bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobrea listei prevăzute la art. 10 alin. 3 (din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentr aprobarea Programului național de dezvoltare locală).

Decontarea sumelor

În cursul unui an bugetar, în situația în care beneficiarii decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile / serviciile  / lucrările executate, din sursele proprii sau alte surse, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza solicitărilor de transfer.

Acestea trebui depuse și înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare.

Solicitarea va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa nr. 5, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat, iar transferul sumelor solicitate urmează a se face de către MDRAP până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.

În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor, în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la MDRAP.

Monitorizarea sumelor alocate

Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii, cu anumite excepții, transmit MDRAP justificarea utilizării acestora, conform modelului anexei nr. 5, lunar, până cel târziu la sfârșitul fiecărei luni în care au realizat plăți pentru decontarea bunurilor achiziționate /serviciilor prestate / lucrărilor executate de către operatorul economic.

În situația în care beneficiarii nu justifică utilizarea sumelor transferate în luna anterioară, până la data de 15 a lunii următoare, până la transmiterea de către beneficiari a anexei nr. 5 și clarificarea situației obiectivului de investiții, MDRAP suspendă transferurile.

 

 Decarcati aici Ordinul 2878/2019

 

 

 

 

 

Citiți și:

Viitor ansamblu de 100.000 mp scd, in pregatire in Bucuresti

Cladire de birouri, cu 16 niveluri, in curs de autorizare, in Capitala

Spatii industriale, pe aproape 6 mii mp suprafata construita

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus
Translate »