Oferte locuri de munca top

Lucrările pe drumurile naţionale vor putea fi realizate de stat în regie proprie

articol 01

 

Login Required

 

 

Viitoarea Companie Naţională de Investiţii Rutiere va prelua toate drepturile şi obligaţiile, precum şi angajamentele încheiate de C.N.A.D.N.R, potrivit unui proiect de act normativ.

C.N.I.R. va fi dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare.

La rândul său, C.N.A.D.N.R va fi reorganizată şi se va transforma în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.). În plus, la data aprobării noii ordonanţe, aceasta va transfera în mod etapizat, cinci dintre proiectele sale către nou înfiinţata C.N.I.R.

Este vorba de: modernizarea Centurii Sud Bucureşti, realizarea ringului II al Centurii Sud Bucureşti, realizarea autostrăzii Sibiu – Piteşti, realizarea autostrăzii Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni şi realizarea drumului expres Ploieşti- Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani. Această listă poate fi modificată de ministrul Transporturilor.

Odată cu întocmirea protocolului de predare – primire se transferă şi fondurile necesare implementării proiectelor.

Prin Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri vor fi asigurate de către C.N.A.I.R. spaţiile necesare desfăşurării activităţii C.N.I.R. de implementare a proiectelor, gratuit, fără licitaţie, pe bază de contract de comodat şi, dacă este cazul, inclusiv logistica necesară desfăşurării activităţii acestora.

Noua Companie Naţională de Investiţii Rutiere se va ocupa cu:

Ø proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea pe perioadele de garanţie tehnică a autostrăzilor până la data predării către C.N.A.I.R., drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare;

Ø executarea de lucrări în regie proprie de natura celor menţionate mai sus;

Ø activităţi de concesionare a spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi a drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfăşurării traficului auto, precum şi a altor activităţi economice.

C.N.I.R. va putea acţiona imediat pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru mutarea, dezafectarea ori desfiinţarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare amplasate ilegal în zona de siguranţă sau de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale, fără plata vreunei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii rutiere de drumuri naţionale.

După ce finalizează proiectele de infrastructură de transport rutier, CNIR le transferă către C.N.A.I.R.

Ulterior, C.N.A.I.R. va fi responsabilă de administrarea şi întreţinerea lor, în calitate de concesionar al bunurilor proprietate publică a Statului Român.

C.N.I.R. va putea fi privatizată

Capitalul social iniţial al C.N.I.R. este de 50 milioane de lei şi este subscris integral de Statul Român în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.

Un procent de maxim 15% din valoarea acţiunilor deţinute de Statul Român în capitalul social al C.N.I.R. poate fi tranzacţionat la bursă sau poate fi vândut în mod direct către Instituţiile Financiare Internaţionale cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Compania va putea fi privatizată având opţiunea ca statul să păstreze pachetul majoritar de acţiuni sau acţiunea nominativă de control.

Până la privatizarea C.N.I.R. interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin împuterniciţii mandataţi în adunarea generală a acţionarilor.

C.N.I.R. va fi administrată de un consiliu de administraţie format din 7-9 membri care sunt numiţi prin recrutare. Până la organizarea şi definitivarea procesului de recrutare a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, administratorii au statut de administratori interimari şi sunt numiţi prin ordin al ministrului Transporturilor.

Activitatea C.N.I.R. este supravegheată de un Consiliu de Supraveghere format din 7 membri din care:

Ø un membru este reprezentant al mediului academic din domeniul construcţiilor de căi ferate, drumuri şi poduri;

Ø doi membri sunt reprezentanţi ai Instituţiilor Financiare Internaţionale;

Ø doi reprezentanţi ai Comisiilor de Transporturi din Senatul României şi Camera Deputaţilor la propunerea preşedinţilor celor două camere;

Ø un reprezentant al Administaţiei Prezidenţiale;

Ø un reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiţi, revocaţi din funcţie şi suspendaţi prin ordin al ministrului Transporturilor.

CNIR va moderniza drumurile din redevenţele benzinăriilor şi taxe pe drumuri

C.N.I.R.îşi finanţează activitatea din venituri proprii, fonduri externe nerambursabile, credite interne şi externe contractate în nume propriu, alocaţii de la bugetul de stat şi alte surse legal constituite.

Veniturile proprii ale C.N.I.R. se constituie din:

Ø exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate ca spaţii de servicii;

Ø partajarea rovignetei încasate lunar de C.N.A.I.R. inclusiv a tarifelor de trecere a podurilor, precum şi cele din încasarea altor categorii de venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietatea publică a statului cu excepţia veniturilor din concesiuni de spaţii de servicii şi a celor din închirieri, în limita unui procent de 15% din valoarea acestora;

Ø executarea garanţiilor de participare la licitaţii;

Ø valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea construcţiilor expropriate pentru cauză de utilitate publică.

C.N.I.R. va încasa lunar de la C.N.A.I.R. un procent de 15% din valoarea rovignetei încasate, tarifelor de trecere a podurilor, precum şi din alte venituri rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică pe care la are concesionate, cu excepţia veniturilor din concesiuni spaţii de servicii şi a veniturilor din închirieri.

Din veniturile sale proprii, C.N.I.R cheltuie în principal pentru:

Ø proiectarea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea, repararea şi exploatarea infrastructurii rutiere;

Ø depăşirea valorii cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general al obiectivului de investiţii, ca urmare a schimbării soluţiilor tehnice şi/sau constructive şi a exproprierilor aferente acestora;

Ø finanţarea investiţiilor proprii;

C.N.I.R. beneficiază de surse de finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2007-2013 precum şi pentru perioada de programare 2014-2020 şi de sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv pentru:

Ø executarea lucrărilor de reabilitarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională;

Ø proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea, consolidarea, construcţia de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională;

Ø alte cheltuieli de investitii, inclusiv dotări independente reprezentând utilaje şi echipamente necesare activităţii de dezvoltare a infrastructurii rutiere executate în regie proprie sau pentru intervenţii la infrastructura rutieră naţională pe perioada garanţiei tehnice până la predarea acestora la C.N.A.I.R.;

Ø rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane contractate de stat.

400 de angajaţi din primul an de funcţionare

În primul an de funcţionare a C.N.I.R. autorităţile au luat ca bază de calcul un număr total de 400 de angajaţi.

Personalul va fi angajat pe bază de contract individual de muncă, numai prin concurs organizat pe baza unui Regulament aprobat de Consiliul de Administraţie, la propunerea directorului general al companiei.

Directorul general va avea contract de administrare, membrii Consiliului Director vor avea contract de mandat iar personalul Consiliului Director va fi recrutat prin decizie a directorului general.

Concursurile sau după caz recrutările pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director executivi, precum şi pentru funcţiile de bază din cadrul C.N.I.R.vor avea publicitatea asigurată la nivel naţional şi, în limita posibilităţilor, dacă este necesar, la nivel internaţional.

Remuneraţia brută minimă pentru funcţiile de bază, nivel debutant, din cadrul C.N.I.R. este de 2,9701 ori salariul minim pe economie.

De asemenea, remuneraţia brută minimă pentru funcţiile conexe/suport, nivel debutant, din cadrul C.N.I.R. este de 1,7820 ori salariul minim pe economie .

Remuneraţia brută a celorlalte categorii de funcţii, inclusiv a celor de conducere din cadrul C.N.I.R., este stabilită conform grilei de salarizare aprobată prin ordonanţă.

Sistemul de salarizare din cadrul C.N.I.R. poate să prevadă bonusuri de performanţă pentru acele categorii de personal care obţin performanţă în munca prestată pentru implementarea proiectelor de infrastructură rutieră.

Bonusurile de performanţă se acordă individual, pe perioade limitate de timp. Acestea trebuie să fie în strânsă legătură cu rezultatele obţinute în activitatea de implementare a proiectelor de infrastructură de transport rutier. n

Login Required

 

Sus
Translate »