Oferte locuri de munca top

Modificari substantiale aduse legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materia atribuirii contractelor de achizitie publica

Prin OUG nr. 114/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 614 din 13 iulie 2020, au fost aduse modificări importante legislației achizițiilor publice.

Acest act normativ reintroduce prevederi existente și în reglementarea anterioară, dar care au fost lipsite de efecte juridice ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate a OUG nr. 23/2020 prin Decizia CCR nr. 221/02.06.2020, însă include și dispoziții noi care au ca scop eficientizarea sistemului achizițiilor publice, inclusiv din perspectiva remediilor și a căilor de atac în materia atribuirii acestor contracte.

În acest sens, redăm în cele ce urmează principalele modificări de ordin procedural aduse Legii nr. 101/2016.

(i) modificarea unor termene procedurale:

 • termenul de contestare a actelor vătămătoare ale autorității contractante, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de atribuire a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, a fost majorat la 7 zile calculate începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal; în acest caz, termenul legal de așteptare pentru încheierea contractului se modifică în consecință, respectiv nu poate fi mai mic de 8 zile;
 • termenul de soluționare a contestației de către CNSC a fost majorat la 20 zile de la data primirii dosarului achiziției publice, în cazul soluționării pe fond, respectiv 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației;
 • termenele procedurale vor fi calculate în zile calendaristice, fiind eliminate trimiterile la zile lucrătoare;

(ii) modificări privind timbrajul:

 • contestaţia introdusă la instanţa judecătorească [art. 52¹] se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului (sau, după caz, a lotului contestat / a celui mai mare contract subsecvent ce se intenţionează a se atribui), dar nu mai mult de 100.000.000 lei;
 • plângerea formulată împotriva deciziei CNSC este scutită de plata oricărei taxe de timbru;
 • pentru soluţionarea litigiilor în instanţa de judecată [art. 56] se datorează o taxă de timbru în cuantum 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei; a fost eliminată excepția conform căreia în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat;
 • recursul/apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută pentru soluționarea cauzei în primă instanță, cu excepția căilor de atac formulate de autoritățile contractante;

(iii) modificări privind cauțiunea:

 • cauțiunea se poate constitui în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului;
 • se elimină distincția dintre ”valoarea estimată” și ”valoarea stabilită” a contractului, cauțiunea reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului, în limita unor plafoane valorice care diferă în funcție de momentul depunerii contestației (înainte sau după data limită de depunere a ofertelor);
 • în cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cauțiunea se va stabili prin raportare la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv;
 • în cazul unei proceduri de atribuire împărțite pe loturi, cauțiunea raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat;

(iv) modificări privind competența de soluționarea a cauzelor:

 • se introduce competența alternativă pentru soluționarea proceselor şi cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind anularea sau nulitatea contractelor, respectiv secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul;
 • se introduce competența alternativă pentru soluționarea proceselor şi cererilor care decurg din executarea contractelor administrative, respectiv secția civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul;

(v) modificări privind procedura de soluționarea a cauzelor:

 • se introduce sancțiunea respingerii ca tardivă a plângerii împotriva deciziei CNSC, în situația în care petentul nu depune în faţa instanţei, până la primul termen de judecată, dovada comunicării plângerii și a înscrisurilor doveditoare celeilalte/celorlalte părţi implicate în procedura de contestare în faţa Consiliului; obligația menționată exista în sarcina petentului și anterior acestei modificări, însă legea nu prevedea o sancțiune pentru nerespectarea sa;
 • plângerea formulată împotriva deciziei CNSC nu se va mai comunica intimatului de către instanță, astfel încât termenul de 5 zile pentru formularea întâmpinării va curge de la data comunicarea plângerii de către petent;
 • în ipoteza admiterii plângerii împotriva deciziei CNSC, soluționarea pe fond a contestației de către instanță se va face la un termen de judecată distinct și ulterior pronunțării instanței a soluției în ceea ce privește plângerea, în vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare.

De asemenea, se impune o precizare în ceea ce privește dispozițiile referitoare la protejarea confidențialității ofertelor. Deși la art. 27 alin. (11) din Legea nr. 101/2016 se prevede că ”Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informaţiile pe care operatorul economic le precizează şi probează ca fiind confidenţiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, art. 16 alin. (2) a fost modificat în sensul în care ”În termen de o zi de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să o publice în SEAP”, fiind eliminată precizarea ”fără acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.

În ciuda acestei modificări, considerăm că secretizarea acestor informații se impune, pentru identitate de rațiune, atât în cazul publicării în SEAP a contestației, cât și a deciziei CNSC, în măsura în care confidențialitatea informațiilor în cauză este declarată conform exigențelor art. 19 din Legea nr. 101/2016.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii prevăzute în OUG nr. 114/2020, modificările aduse prin aceasta legislației achizițiilor publice sunt aplicabile procedurilor de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv contestaţiilor, proceselor şi cererilor formulate ulterior acestei date.

De asemenea, ordonanța prevede că termenul de exercitare a căilor de atac se supune legii în vigoare la momentul la care a fost depusă contestaţia pe cale administrativ-jurisdicţională sau pe cale judiciară.

 

 

 

 

Sus
Translate »