Oferte locuri de munca top

Noi modificari ale Legii Cadastrului, promulgate de presedinte

Modificările aduse Legii Cadastrului au fost aprobate printr-un decret semnat ieri de către Președintele României (găsiți atașat modificările aduse Legii Cadastrului). Astfel, a fost reglementat cadrul normativ care să asigure eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va executa, prin personalul desemnat al instituţiilor subordonate, lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei şi publicităţii imobiliare, la nivelul întregii ţări, pentru imobile din domeniul public al statului. Este vorba despre cele identificate ca fiind necesare şi urgente şi aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

Intabularea în cartea funciară

Totodată, intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentaţii cuprinzând:

  1. a) hotărârea instanţei de judecată referitoare la proiectul de fuziune/divizare a persoanei/persoanelor juridice supusă reorganizării;
  2. b) actul de înfiinţare prin care se constituie persoana/persoanele juridice nou-înfiinţată;
  3. c) actul de modificare al actului constitutiv al persoanei/persoanelor juridice supusă reorganizării sau, după caz, contractul încheiat între persoanele juridice, prin care se constată modificările privind capitalul social şi/sau patrimoniul acesteia;
  4. d) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/ decizia asociatului unic privind modul de reorganizare a persoanei/persoanelor juridice;
  5. e) certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului pentru persoana/persoanele juridice nou-create.

Radierea construcţiilor din cartea funciară

Radierea construcţiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizaţiei de desfiinţare şi a procesului-verbal de recepţie sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desfiinţarea construcţiei, precum şi a documentaţiei cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Schimbările vizează și următoarele arii:

* norme care să asigurere sursele de personal și financiare necesare pentru funcționarea în parametri optimi a activității Agenției Nationale și instituțiilor subordonate.

* norme care să elimine atribuțiile suplimentare instituite Agenției Nationale prin alte acte normative, precumLegea nr. 165/2013, atribuțiile specifice Agentiei Naționale pentru Restituirea Proprietăților,

* norme care să elimine orice risc de interpretari ale prevederilor din Legea nr. 185/2018 referitoare la statutul personalului de conducere și modalitatea de numire/revocare din funcție sau modificare a raporturilor de munca a directorilor instituțiilor subordonate;

* norme care să asigure deplina aplicabilitate a procedurii de evaluare a șefilor de servicii, care au statut de personal angajat al Agentiei Naționale și locul muncii la oficiile teritoriale.

 

Descărcați aici Forma promulgată a Legii cadastrului

 

 

 

 

Citiți și:

Cladiri cu 25 etaje, propuse spre construire in nordul Capitalei

O primarie va cumpara terenuri pentru construirea de hale

53 de blocuri, reabilitate termic cu peste 27 mil de euro

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »