Oferte locuri de munca top

Noile tarife ANCPI ce vor intra in vigoare din februarie

Noi tarife pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și instituțiile sale subordonate vor intra în vigoare la data de 4 februarie 2019.

Aceste tarife trebuie achitate înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii.

Tarifarea incompletă constatată după înregistrarea cererii atrage emiterea unei note de completare cu privire la diferența de tarif. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu s-a completat tariful în termenul acordat, cererea se respinge.

Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui termen.

Tarifele achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăți, se virează de către procesatorul de plăți în contul/conturile indicate, în maxim o zi lucrătoare bancară.

Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituției prestatoare, cu excepțiile expres prevăzute de lege.

Documentele care atestă achitarea tarifului în contul instituției prestatoare, vor putea fi utilizate pentru înregistrarea cererii, până cel târziu la sfârșitul lunii următoare de la data emiterii acestora.

La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta serviciile, în regim de urgență, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen de urgență stabilit prin ordin al directorului general ANCPI.

Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior.

Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, și plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei pe serviciu.

Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil.

În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluționarea cererii în regim de urgență, tariful de urgență se restituie solicitantului.

În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgență din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii și care sunt solicitate prin referat de completare, termenul de soluționare în regim de urgență se prelungește cu numărul de zile în care cererea a fost în starea referat de completare, în această perioadă cererea nefiind în fluxul de soluționare/procesare.

Termenul de completare a cererii se calculează de la data emiterii referatului de completare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și afișării acestuia pe pagina de internet a Agenției Naționale.

Dacă la redepunerea cererii respinse se solicită prestarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor:

  1. a) dacă s-a achitat tariful de urgență, nu se va mai achita un nou tarif de urgență;
  2. b) dacă nu s-a achitat tariful de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse, dar nu mai mult de 5000 lei pe serviciu.

Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului.

Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces-verba în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și în sistemul informatic.

Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoțit de extrasul de plan cadastral aferent, dacă geometria imobilului există.

(2)Serviciile Recepție cu alocare număr cadastral și Recepție dezlipire/alipire includ și eliberarea gratuită a extrasului de plan cadastral aferent acestora.

(3) Serviciile Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice/fizice, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001  se tarifează cu 60 lei.

Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii:

a)serviciile Recepție cadastrală și înființare carte funciară/Recepție cu alocare număr cadastral și Înființare carte funciară, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar.

Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei pentru Recepție cadastrală și înființare carte funciară, respectiv de 240 lei pentru Recepție cu alocare număr cadastral și Înființare carte funciară;

b) serviciile Aviz începere lucrări și Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, serviciile de avizare și recepție a planurilor de situație pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții pentru lucrările de interes public național sau local, realizate la solicitarea unităților administrativ-teritoriale, precum și suportul topografic al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului realizate la solicitarea autorităților și instituțiilor administrației publice;

c)  serviciile Recepție cadastrală și înființare carte funciară, Recepție cu alocare număr cadastral, Înființare carte funciară, pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență.

Serviciul Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice, inclusiv intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit, se tarifează cu 60 lei;

d) serviciile Notare/radiere în/din cartea funciară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală;

e) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către AgențiaNațională, instituțiile sale subordonate, precum și de către personalul Agenției Naționale ori alinstituțiilor subordonate, în cazul în care deține un drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;

f) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară pentru imobilele ce fac obiectul OUG nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate;

g) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, de organele de cercetare și de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,de Agenția Națională de Integritate și de AgențiaNațională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor identificate prin codurile Recepție cadastrală și înființare carte funciară, Recepție cu alocare număr cadastral, Înființare carte funciară, Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice/fizice;

h) serviciul Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului, solicitat în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările ulterioare;

i) serviciile Avize, recepții și furnizare de date și Servicii de cadastru și publicitate imobiliară realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică;

j) serviciile Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre, respectiv serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;

k)serviciile prestate de către Agenția Națională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

l) serviciile de furnizare date cadastru, geodezie și cartografie, precum și serviciile de furnizare date ROMPOS și TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice;

m) serviciile de furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie având ca obiect hărți, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din arhiva Fondului Național Geodezic, solicitate de instituțiile publice pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

n) serviciile de recepție și înființare carte funciară pentru imobilele din planul parcelar, precum și recepția documentațiilor cadastrale de actualizare informații tehnice aferente imobilelor din planul parcelar;

o) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară înregistrate din oficiu;

p) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de persoanele juridice declarate de utilitate publică potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

r) serviciul Recepție dezlipire/alipire solicitat de unitatea administrativ-teritorială, ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea dezlipirii terenurilor agricole și forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate. Sunt scutite de la plata tarifului și serviciile Înscriere dezlipire/alipire, Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice/fizice, în vederea înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emise cu privire la imobilele ce au făcut obiectul acestei dezlipiri. Furnizarea acestor servicii în regim de urgență presupune plata tarifului de urgență.

Este scutită de la plata tarifelor furnizarea datelor către contractorii Agenției Naționale și ai instituțiilor subordonate pentru lucrările ai căror beneficiari sunt acestea, precum  și furnizarea datelor  de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, în baza protocoalelor privind schimbul de date, încheiate de către Agenția Națională, în condițiile legii.

În vederea întocmirii planului parcelar, a planului de încadrare în tarla și a documentațiilor cadastrale realizate conform Legii privind Codul silvic, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară furnizează gratuit datele și informațiile deținute.

Serviciile furnizate în baza unui abonament se furnizează în măsura în care acestea sunt disponibile on-line.

Persoanele fizice autorizate și experții judiciari au acces gratuit, la nivel național, la următoarele informații existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară:

a) coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor;

b) identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciară);

c) adresa administrativă;

d) acces la planul cadastral.

Notarii publici și persoanele autorizateau acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.

Autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești au acces gratuit la consultarea cărții funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și a planului cadastral disponibil pe geoportalul Agenției Naționale, conform regulilor specifice de acces, în termenii și condițiile de utilizare stabilite de Agenția Națională.

Agenția Națională furnizează cu titlu gratuit, în măsura în care acestea sunt disponibile on-line, servicii pentru următoarele seturi de date:

a) TopRo50 și TopRo100 (vizualizare și descărcare);

b) TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare);

c) modelul numeric al terenului (vizualizare și descărcare);

d) RENNS (vizualizare);

e) RELUAT (vizualizare și descărcare);

f) limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare);

g) limita intravilanului (vizualizare).

În cazul în care serviciile sunt utilizate în realizarea unor produse comerciale derivate, Agenția Națională beneficiază de 10% din valoarea produsului derivat comercializat.

Furnizarea serviciilor cu privire la seturile de date spațiale și la abonamentele prevăzute în anexă va fi posibilă în momentul în care acestea sunt disponibile on-line. Furnizarea Serviciilor poziționare GNSS în timp real este gratuită până la data la care acestea sunt disponibile on-line.

Descarcati aici Tarifele ANCPI in vigoare din 4 februarie 2018 (publicate in Monitorul Oficial nr 30 din 10 ianuarie 2018)

 

 

Citiți și:

Nou proiect cu apartamente de lux, in Bucuresti

Cum construiesc blocuri dezvoltatorii mici, fara credite bancare

Constructia a inca 400 de apartamente va incepe in nordul Bucurestiului

Un drumar dezvolta si proiecte rezidentiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

 

 

 

 

 

Sus
Translate »