Oferte locuri de munca top

Noul regulament de receptie a constructiilor intra in vigoare de la 1 august

Recepția construcțiilor certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire sau, după caz, de desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției. (gasiti Noul regulament oficial la finalul acestui articol)

Așa sună noua definiție a recepției, după ce Guvernul Grindeanu a modificat Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Astfel, executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire sau de desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a părților din construcție.

Ba mai mult, executantul îi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

În termen de 5 zile de la primirea comunicării, investitorul solicită factorilor implicați desemnarea reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Tot investitorul stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea această comisie. De asemenea, investitorul transmite Inspectoratului de Stat în Construcții comunicarea executantului (menționată anterior), referatele pe specialități, întocmire de proiectant și de dirigintele de șantier, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepției pentru eliberarea adeverinței, prin care se confirmă plățile efectuate către ISC.


Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:
a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;
b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire sau de desființare;
c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea sau execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.
!Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se completează, în mod obligatoriu, cu:
a) un reprezentant desemnat de către ISC, în următoarele cazuri:
* pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A – „excepțională”, B – „deosebită” și C – „normală”, precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;
* pentru obiective de investiții de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform preveerilor anexei nr. 3 la HG nr. 766 din 1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță D – „redusă”, precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;
b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene (sau București-Ilfov), pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
c) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură (sau cea din Capitală), în cauzl construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;
d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la HG nr. 766 din 1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A – „excepțională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Aceste prevederi intră în vigoare in termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Noul Regulament de receptie a fost publicat în Monitorul Oficial 406 din 30 mai 2017.

 

Descarcă aici noul Regulament de recepție

 

 

 

 

 

Revista Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia mai 2017 (click aici)

TopJobs  –  Oferte locuri de munca in constructii (click aici)

NewsletterPrimesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! click aici!

 

Sus
Translate »