Erdbewegung-Osteuropa

Schimbari pentru investitiile si tarifele de distributie a energiei electrice

Mai multe modificări urmează să fie efectuate în domeniul energiei electrice. O nouă procedură va  reglementa modul de elaborare și fundamentare a planurilor de investiții de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii de distribuție concesionari a energiei electrice.

Este vorba totodată inclusiv de modul în care ANRE va face analiza prealabilă aprobării acestora în vederea recunoașterii investițiilor realizate în tarifele reglementate. Proiectul de ordin (atașat la finalul articolului) prin care vor fi efectuate aceste schimbări este în prezent în consultare publică.

Modificări ale Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice

Proiectul de ordin aduce modificări ale unor prevederi ale actualei Proceduri care s-au dovedit insuficient de flexibile și care îngreunează activitatea investițională a operatorilor. Astfel, s-a constatat că limitarea posibilității de modificare a planurilor de investiții creează dificultăți în respectarea unor prevederi legale de către operatori. Realizarea unor lucrări prevăzute explicit de legislația aplicabilă, prevederi privind respectarea unor termene de realizare a unor lucrări (extinderi de rețea, lucrări de întărire a rețelei) sau lucrări necesare în urma unor avarii și incidente sau fenomene meteorologice deosebite, ar trebui să fie permisă chiar dacă acestea nu sunt prevăzute explicit în ultima formă a planului modificat şi transmis ANRE, conform prevederilor Procedurii.

Din acest motiv, se include obligația operatorilor ca pentru astfel de lucrări să prevadă în plan suma necesară finanțării, care să fie utilizată în funcție de solicitările utilizatorilor sau ale autorităților publice, sau de apariția situațiilor excepționale. În cazul în care unul dintre criteriile de elaborare sau modificare a planului nu poate fi îndeplinit din motive obiective, la solicitarea operatorilor, ANRE va analiza în detaliu lucrările din această categorie, pe baza documentelor justificative și a informațiilor puse la dispoziție de operatori.

Obligații

Procedura conține obligațiile privind elaborarea planurilor de investiții pe cele trei perioade: de perspectivă – zece ani, cinci ani (aferenți unei perioade de reglementare) și un an, structura acestora, modalitatea de fundamentare, precum și criteriile de aprobare utilizate de ANRE.

Astfel, planul de dezvoltare, precum și planurile de investiții pentru o perioadă de reglementare se fundamentează pe baza unor analize, respectiv studii de perspectivă. Acestea au scopul stabilirii lucrărilor de investiții și de mentenanță necesare în rețeaua electrică de transport și de distribuție a energiei electrice, precum și a surselor de finanțare, pe baza analizei stării tehnice a rețelei, a stadiului actual şi a scenariilor de evoluţie a consumului şi a producerii, inclusiv importurile şi exporturile de energie, corelate cu planurile de amenajare şi sistematizare a teritoriului străbătut de rețele. Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul de reducere a consumului propriu tehnologic, planul privind respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, precum și cu programul de mentenanță.

Planurile de investiții pentru o perioadă de reglementare trebuie să conțină, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, investiții în valoare totală anuală prognozată cel puțin egală cu valoarea amortizării anuale a bazei de active reglementate.

Planurile anuale de investiții se întocmesc pe baza planurilor de investiții aferente perioadei de reglementare și se fundamentează pe baza documentelor de promovare a lucrărilor. Planual anual de investiţii al OTS trebuie să includă cel puţin 80 % din lucrările de investiţii planificate cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în vigoare Planurile anuale de investiţii ale operatorilor de distribuţie trebuie să conțină investiţii directe în rețea în proporție de cel puțin 90 % din valoarea lor totală și doar 10 % din valoarea acestora poate fi utilizată pentru dotări: mașini și utilaje, tehnică de calcul, echipamente de lucru etc.

Ce lucrări sunt incluse

În planurile anuale de investiţii se includ lucrări al căror cost este considerat prudent în sensul prevederilor procedurii și conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:

* îmbunătăţirea indicatorilor de siguranță și performanţă a serviciului,

* îmbunătăţirea eficienţei energetice a rețelei prin reducerea consumului propriu tehnologic,

* reducerea costurilor de operare şi mentenanţă,

* asigurarea capacităţii de racordare la sistem a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora.

Beneficiile se cuantifică ex-ante și se monitorizează, în vederea verificării îndeplinirii ex-post a condițiilor de eficiență prin investițiile realizate.

ANRE are dreptul să respingă investițiile care se dovedesc a fi ineficiente.

În vederea recunoașterii în tarife a investițiilor realizate, operatorii sunt obligați să transmită ANRE toate documentele justificative de promovare și de realizare a acestora: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție, raportul procedurii de atribuire, contractul de racordare, contractul de concesiune/actul adiţional, hotărârea CA a operatorului, bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese- verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale imobilizărilor corporale și necorporale la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei.

Totodată, proiectul de procedură conține obligații detaliate privind realizarea lucrărilor. Astfel, operatorii sunt obligați să realizeze cel puțin 95 % din investițiile planificate în rețea, cu posibilitatea de recuperare a lucrărilor întârziate până la data de 1 octombrie a anului ulterior și cu posibilitatea justificării documentate a întârzierilor. De asemenea, operatorii sunt obligați să realizeze cel puțin 95 % din valoarea lucrărilor preventive din cadrul programului de mentenanță asumat.

Proiectul de procedură conține prevederi referitoare la termenele de transmitere de către operatori a planurilor, a solicitărilor de modificare, a raportărilor privind realizarea investițiilor, precum și formate cadru pentru machetele de monitorizare.

 

Descărcați aici Procedura ANRE

 

 

 

 

 

Citiți și:

Ce apartamente sunt solicitate in cadrul unui proiect din nordul Capitalei

Peste o luna va demara construirea a trei hale de depozitare

Tarife pentru inchirierea utilajelor de constructii

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

Sus
Translate »