Oferte locuri de munca top

Sistemul dinamic de achizitii: ce aduce nou pentru antreprenori si autoritati contractante

A început testarea pentru sistemul dinamic de achiziții publice. În momentul de față, ANAP testează pe mediul DEMO al platformei e-licitație.ro noile funcționalități SEAP dedicate Sistemului dinamic achiziții (SAD). Urmează ca acestea să devină funcționale după eliminarea tuturor disfuncționalităților identificate în dezvoltarea acestora.

Modulul demo poate fi accesat la adresa https://demo.e-licitatie.ro/pub.

SAD, similar cu acordul-cadru

Sistemul dinamic achiziții (SAD) este un proces complet electronic, o ’’piață deschisă’’ concepută pentru a oferi Achizitorului acces la un grup de operatori economici (vânzători) capabili să execute activitățile ce fac obiectul sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este similar cu acordul-cadru, cu deosebirea că noii furnizori, prestatori sau executanți se pot alătura oricând pe durata sistemului dinamic.

Astfel, în loc să se angajeze timp de patru ani într-un acord-cadru, achizitorul care utilizează sistemul dinamic poate colabora cu noi operatori economici din piață în orice moment, fără să fie nevoie să aștepte până când acordul-cadru își va atinge perioada de valabilitate (acordul-cadru poate fi derulat doar cu semnatarii inițiali).

Sistemul dinamic, odată inițiat, rămâne deschis noilor furnizori/prestatori /executanți pe toata durata sa. Adică, dacă un operator economic nu poate îndeplini cerințele de calificare în momentul în care este stabilită data limită de depunere a candidaturilor pentru prima dată (la inițierea SAD), acesta își poate revizui documentele și poate aplica pentru a fi parte a sistemului dinamic oricând pe durata lui.

Nu există o limitare a numărului de operatori economici care vor fi parte a sistemului dinamic.

Deși nu există o limită a duratei sistemului dinamic, aceasta va fi stabilită de principiu pentru 3 ani. Perioada poate fi modificată ulterior sub rezerva notificării acestei modificări. Durata unui contract atribuit în cadrul sistemului dinamic poate depăși durata sistemului dinamic.

Sistemul dinamic este gratuit pentru utilizatori, nu se percept taxe/tarife de inscriere/participare/depunere oferte.

La ce ajută SAD

Pentru autoritatea/entitatea contractantă avantajele sunt următoarele:

* este un sistem deschis pe toată durata sa: operatorii economici pot intra/aplica oricând pe durata sistemului dinamic (chiar dacă nu reușesc să fie selectați, respectiv să îndeplinească cerințele din prima, își vor revizui solicitările de participare și vor putea aplica, putând fi selectați ulterior);

* este un sistem care duce la atribuirea contractelor individuale/comenzilor mult mai rapid (odată instituit sistemul dinamic, autoritatea/entitatea contractantă nu va mai face altă publicitate contractului care umează să fie atribuit, ci va apela direct la vânzatorii din cadrul sistemului dinamic, selectați la acel moment).

Pentru operatorii economici avantajele sunt următoarele:

* sistemul dinamic rămâne deschis noilor vânzători pe toată durata lui;

* nu trebuie să demonstreze capacitatea de fiecare dată când doresc să concureze pentru un contract;

* depun oferta pentru contractele care sunt atractive pentru ei.

Cum se utilizează SAD

Sistemul dinamic este un proces în două etape:

Etapa 1: furnizorii/prestatorii/executanții completează un formular/chestionar standard de calificare.

Toți cei care îndeplinesc criteriile de calificare vor fi admiși la sistemul dinamic.

Candidații respinși vor primi feedback cu privire la motivul respingerii pentru a le putea permite să aplice din nou la o dată ulterioară, în cazul în care doresc să facă acest lucru.

Orice furnizor/prestator/executant care îndeplinește criteriile de calificare este admis la sistemul dinamic.

Etapa 1 cuprinde următorii pași:

  1. Achizitorul publică anunțul de participare în SEAP pentru a-și face cunoscută intenția de a realiza un sistem dinamic.
  2. La nivelul anunțului va fi definit un set de criterii, ulterior îndeplinite de operatorii economici care vor deveni parte a sistemului dinamic (motive de excludere a candidatului și cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, după caz cerințe privind situația economică și financiară, după caz cerințe privind capacitatea tehnică și/sau profesionale, după caz cerințe privind standardele de calitate și/sau mediu)
  3. Termenul inițial stabilit la nivelul anunțului mentionat la pct. 1 pentru depunerea solicitărilor de participare nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării anunțului. Solicitarea de participare se va depune exclusiv electronic conform informațiilor din anunțul de participare.
  4. După lansarea SAD şi pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, achizitorul are obligaţia de a permite oricărui operator economic interesat să depună o solicitare de participare cu scopul de a fi admis în sistem. Un operator economic se poate alătura în orice moment al valabilității sistemului dinamic dacă îndeplinește criteriile menționate în anunțul de participare. Autoritatea/entitatea contractantă trebuie să evalueze aceste solicitări de participare în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea lor (în cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile lucrătoare).

Nu poate fi emisă o invitație de participare la ofertare pentru un contract dacă nu s-a finalizat evaluarea solicitărilor de participare.

Nu există perioada de așteptare între finalizarea primei etape și derularea/inițierea celei de a doua – respectiv, după ce a finalizat evaluarea solicitărilor de participare, autoritatea/entitatea contractantă poate oricând transmite o invitație de depunere oferte pentru un contract în cadrul sistemului dinamic.

Etapa 2: achizitorul atribuie contracte individuale prin intermediul sistemului dinamic.

Achizitorul invită toți operatorii economici (vânzatorii) din cadrul sistemului dinamic (selectați după etapa 1) să participe la o competiție pentru a depune oferta pentru un anumit contract.

Operatorii economici (vânzătorii) din cadrul sistemului dinamic nu sunt obligați să liciteze, cine dorește și consideră că are un interes în a-i fi atribuit contractul care face obiectul competiției va depune oferta.

În etapa 2 trebuie parcurși următorii pași:

  1. Achizitorul transmite, prin mijloace electronice, câte o invitaţie de participare tuturor participanţilor admişi în cadrul sistemului dinamic de achiziţii, în vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziţie specifică/contract în cadrul sistemului.
  2. Perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.
  3. Achizitorul solicită ofertanților ca odată cu depunerea ofertelor să confirme că statutul lor de excludere și calificare nu este modificat înainte de atribuirea fiecărui contract.
  4. Achizitorul stabilește câștigătorul și transmite notificarea privind rezultatul ofertării.
  5. Achizitorul transmite informări tuturor celor care au depus oferta în legătură cu rezultatul procesului de ofertare.
  6. Semnarea contractului din cadrul sistemului dinamic se poate face după comunicarea rezultatului și expirarea termenului de așteptare prevăzut de Legea nr. 101/2016.

Excluderi ulterioare din SAD

Dacă în derularea sistemului dinamic un furnizor/prestator/executant încetează să îndeplinească criteriile de calificare, acesta poate fi exclus. O reconfirmare a statului operatorilor economici parte a sistemului dinamic (în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor de calificare)  – o actualizare a îndeplinirii criteriilor de calificare și a neîncadrării din motive de excludere va fi facută anual.

Performanța slabă a contractelor atribuite în temeiul sistemului dinamic care a condus la sancțiuni sau încetare anticipată ar putea fi utilizată pentru a exclude operatorul economic din sistemul dinamic.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus
Translate »