Oferte locuri de munca top

Statul ofera cate 70 mii lei pentru eficientizarea energetica a locuintelor individuale

A intrat în vigoare Ghidul de finanțare pentru Programul de creștere a eficienței energetice în locuințele unifamiliale, documentul fiind publicat în Monitorul Oficial.

În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect, fără a depăși 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiției.

Banii sunt acordați pentru creșterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-o clădire având regim de înălțime de cel mult trei niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M).

Finanțarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuințelor existente. Nu se acordă finanțare pentru clădirile aflate în construcție.

Diferența până la valoarea totală a proiectului va fi susținută de către beneficiar din surse financiare proprii.

Intrarea în vigoare a Ghidului de finanțare nu înseamnă automat și debutul înscrierilor potențialilor beneficiari. Andreea Kohalmi-Szabo, președintele Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), estimează că înscrierile vor începe probabil peste o lună de zile, data urmând să fie comunicată public. AFM vrea să pregătească bine demararea acestui program mai ales că se așteaptă să primească în jur de 110.000 de cereri de finanțare, a precizat doamna Kohalmi.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile achiziția, montajul și execuția lucrărilor, precum și cheltuielile incluse în acestea, pentru următoarele cheltuieli:

*  reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

*  instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:

(i) cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de condiționare a aerului);

(ii) panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;

(iii) sisteme de microcogenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum și cele bazate pe gazificarea deșeurilor menajere (resturi alimentare, dejecții animaliere și umane etc.) și nemenajere din locuințele unifamiliale (resturi lemnoase, peleți de natură lemnoasă, peleți de natură agricolă) etc,

* achiziționarea și montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, cu o eficiență de minimum 75%, inclusiv programatoare orare pentru comanda instalațiilor de ventilare;

* reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:

(i) înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;

(ii) utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat, inclusiv programatoare orare;

* cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

* cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție și elaborarea raportului de implementare după intervenție, realizate de un auditor energetic pentru clădiri atestat; Autoritatea finanțează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei, inclusiv TVA, etc.

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

* publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere;

* înscrierea solicitanților în aplicația informatică;

* depunerea dosarelor de finanțare;

* analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor;

* publicarea pe pagina de internet a Autorității a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare;

* depunerea și soluționarea contestațiilor;

* încheierea contractelor de finanțare;

* implementarea proiectelor;

* monitorizarea proiectelor.

Solicitanții eligibili

Solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

* este persoană fizică cu domiciliul în România;

* este proprietar/coproprietar al imobilului-construcție pentru care solicită finanțare, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul-construcție, solicitantul este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situația în care sistemul se amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să dețină un drept de folosință asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

* are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanțare, în situația în care imobilul pe care se implementează proiectul este deținut în coproprietate, etc.

Decontarea cheltuielilor eligibile

Autoritatea nu acordă plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor cu furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului și nu acordă plăți în avans.

În cadrul contractului de finanțare, beneficiarul depune o singură cerere de decontare, la finalizarea proiectului.

Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.

 

Descărcați aici Ghidul de finantare al Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

 

 

 

 

 

Citiți și:

Parc de agrement, in pregatire langa Capitala

Locuinte de lux, in autorizare

Proiecte pentru construirea de centrale electrice fotovoltaice in provincie

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus
Translate »