Erdbewegung-Osteuropa

Transmiterea dosarului de achizitie pentru contractele POR

În legătură cu transmiterea dosarului de achiziție, precum și a documentelor aferente achizițiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plată sau rambursare, Autoritatea de Management POR a emis o nouă instrucțiune.

Astfel au fost modificate procedurile privind verificarea achizițiilor și conflictului de interese, iar prevederile instrucțiunii vor fi avute în vedere la următoarea revizuire a acestor proceduri.

Dosarul achiziției pentru fiecare tip de procedură și conținând minimul de documente astfel cum este precizat în instruțiunea  AMPOR nr. 42 va fi transmis prin intermediul aplicației MySMlS, modulul achiziții sau comunicare.

În legătură cu acest proces, Autoritatea atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

* Dosarul achiziției va avea paginile numerotate și va cuprinde un opis at documentelor.

* Beneficiarul nu va mai aplica mențiunea “Conform cu originalul”, semnătura reprezentantului legal/managerului de proiect/persoana desemnată pe copiile documentelor ce alcătuiesc dosarul achiziției, înainte de realizarea copiei electronice. Copia electronică se va realiza doar după numerotarea și opisarea dosarului. Copia electronică a dosarului achiziției, respectiv a documentelor componente, va fi semnată obligatoriu electronic de reprazentantul legal/managerul de proiect /persoana desemnată.

* Se elimină obIigația transmiterii dosarului achiziției pe suport hârtie la OI.

* După încărcarea dosarului achiziției în MySMlS beneficiarul va informa OI că a depus dosarul achiziției publice folosind formularul 4.5.1.1 din Instrucțiunea AMPOR nr. 42 (document atasat la finalul articolului). Formularul va fi însoțit de o copie electronică pe CD a dosarului achiziției. Netrasmiterea formularului 4.5.1.1 la OI este echivalentă cu nedepunerea dosarului de achiziție, respectiv a temenelor de verificare ce decurg din aceasta.

* În situația în care beneficiarul va încărca dosarul achiziției în modulul achiziții se va  încărca conținutul corespunzător secțiunilor din MySMIS, aferent etapelor de derulare a procedurii de achiziție respectiv: Planificare, Publicare, Participanți procedură, Rezultat  evaluare, Contract achiziție, Acte adiționale. Dacă vor fi încărcate mai multe dosare de achiziție în aceeași  secțiune din MySMIS, acestea trebuie să poată fi fără echivoc identificate de către reprezentanții  OI/AM care sunt autorizați să aibă acces la acestea.

* În situația în care OI/AMPOR va verifica procedura de achiziție și va constata că dosarul achiziției nu are paginile numerotate, nu cuprinde un opis al documentelor, este incomplet și nu poate fi identificat corespunzător în MySMlS, are dreptut de a solicita beneficiarului depunerea acestuia în format pe hârtie cu respectarea cerințelor impuse prin instruțiunea AMPOR nr. 42.

 

Descărcați aici Instructiunea AM POR 130/2019

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

 

 

 

Sus
Translate »