Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: Ce trebuie sa respecte incepand de acum fiecare documentatie de atribuire

În domeniul achizițiilor publice au intrat în vigoare două documentații cu rolul de a clarifica structura, conținutul și modul de utilizare a documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

Totodată, este vizată și modalitatea de completare a anunțului de participare sau de participare simplificat.

Noile documente intră în cadrul legii prin două anexe, conform unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse este structurată astfel:

* secțiunea I – Document unic de achiziții european (DUAE);

* secțiunea II – Instrucțiuni pentru candidați/ofertanți;

* secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse;

* secțiunea IV – Contract de achiziție publică/sectorială de produse;

* secțiunea V – Formulare și modele de documente.

Această documentație standard asigură punerea la dispoziția tuturor potențialilor candidați/ofertanți a informațiilor necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială. De asemenea, aceasta reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a întocmi fiecare documentație de atribuire.

Secțiunile au următorul conținut:

  1. secțiunea I – Document unic de achiziții european (DUAE), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, reprezentând declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;
  2. secțiunea II – Instrucțiuni către candidați/ofertanți conține detaliile referitoare la formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac ce pot fi utilizate;
  3. secțiunea III – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității/entității contractante;
  4. secțiunea IV – Contract de achiziție publică/sectorială de produse conține modelul orientativ al unui contract de achiziție publică/sectorială de produse;
  5. secțiunea V – Formulare și modele de documente conține formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă.

La întocmirea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, autoritate/entitatea contractantă are obligația de a utiliza documentația standard prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, după cum urmează:

  1. conținutul secțiunii I din cadrul fiecărei documentații de atribuire va fi identic cu conținutul secțiunii I din documentația standard și va fi completat cu informațiile necesare atât de autoritatea/entitatea contractantă la momentul lansării procedurii de atribuire, cât și de ofertant la momentul depunerii ofertei;
  2. conținutul secțiunii II din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde instrucțiunile pentru ofertanți și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii II din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;
  3. conținutul secțiunii III din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde caietul de sarcini și va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii III din documentația standard și prin completarea datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate;
  4. conținutul secțiunii IV din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritatea/entitatea contractantă și contractant, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentația standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit;
  5. conținutul secțiunii V din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă, în funcție de specificul fiecărui contract de furnizare ce urmează să fie atribuit, și sunt destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea unitară a ofertelor.

De asemenea, la întocmirea anunțului de participare/de participare simplificat, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a utiliza anunțul standard de participare/de participare simplificat, care va fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale și prin completarea datelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate.

Documentele menționate fac parte din Anexele nr. 1 și 2, publicate în Monitorul Oficial nr. 215 bis din 19 martie 2019.

 

 

Citiți și:

Proiect cu 5 blocuri cu 12 etaje, in pregatire in Capitala

10 mil euro pentru lucrari de amenajare urbana a mai multor strazi

Viitoare parcare supraetajata in provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »