Oferte locuri de munca top

Cadastru: noi coduri de servicii

Noi coduri de servicii vor fi introduse în cuprinsul anexei la Ordinul de aprobare a tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Tarifarea urmează să se efectueze păstrându-se aceleași reguli existente în prezent la recepția cadastrală și înființare carte funciară, înregistrarea în planul cadastral, respectiv la înscrierea/extinderea/radierea unei construcții.

La întâlnirea de lucru dintre reprezentanți ai ANCPI și ai OCPI Mureș, Harghita, Alba, Cluj, Bistrița – Năsăud, Covasna, s-au conturat practici de lucru diferite în ceea ce privește înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor pentru care au fost deschise cărți funciare. S-a argumentat:

– fie în sensul posibilității aplicării fluxului de primă înscriere și întocmirii în mod corelativ a unei documentații cadastrale de primă înregistrare – cod servicii 2.1.1.,

– fie pentru întocmirea unei documentații de actualizare informații tehnice – cod servicii 2.6.3 din anexa la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

S-a învederat că deși documentația de primă înregistrare permite alocarea de număr cadastral, din punct de vedere juridic se creează probleme privind pierderea rangului înscrierii și a efectului constitutiv de drept pe care l-au avut înscrierile în cărțile funciare vechi.

Totodată, limitările de ordin tehnic ale aplicației informatice integrate de cadastru și carte funciară – și care nu au putut fi surmontate cu prilejul upgrade-urilor succesive efectuate de la momentul implementării sale – nu permit aplicarea fluxului de primă înregistrare în cazul condominiilor înscrise în vechile cărți funciare.

Pe de altă parte, deși aplicarea fluxului de actualizare informații tehnice ar elimina problema juridică a înscrierilor efectuate în cartea funciară veche, păstrând rangul și efectul acestora, conform definiției documentației cadastrale de actualizare prevăzută în Regulamentul de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, prin intermediul acestui tip de documentație se poate realiza doar actualizarea informațiilor textuale și grafice ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, neputând fi utilizată pentru alocarea numerelor cadastrale imobilelor care nu au geometrie disponibilă în e-Terra.

Astfel, în urma discuțiilor s-a conturat necesitatea inițierii unei modificări a alin. (21) și (3) ale art. 40 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, care să faciliteze aplicarea dispozițiilor din acest act normativ dar și din Codul civil, care privesc continuarea înscrierilor referitoare la imobilele înscrise în cărțile funciare existente în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, până la finalizarea lucrărilor de cadastru la cerere sau din oficiu, precum și corelarea cu dispozițiile privitoare la cazurile în care este necesară deschiderea unor noi cărți funciare.

În acest context s-a urmărit respectarea regulii continuării înscrierilor cu privire la imobilele înscrise în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr.7/1996, regulă esențială pentru siguranța circuitului juridic civil întrucât drepturile deja înscrise trebuie să își păstreze efectele avute și rangul dobândit la momentul înscrierii lor. Totodată s-a dat eficiență excepției care impune ca în privința unor categorii de imobile sau a unor acte, fapte sau situații juridice să fie deschise noi cărți funciare, în principal datorită modificărilor de natură tehnică pe care imobilele le-au suferit în timp sau a neconcordanțelor dintre situația juridică reală și situația de carte  funciară.

În vederea punerii în aplicare a modificărilor cu privire la art. 40 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, este necesară introducerea unor noi coduri de servicii în cuprinsul anexei la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, tarifarea urmând a se efectua păstrându-se aceleași reguli existente în prezent la recepția cadastrală și înființare carte funciară, înregistrarea în planul cadastral în condițiile art. II din OUG nr. 64/2010 (însoțită sau nu de efectuarea altor operațiuni), respectiv la înscrierea/extinderea/radierea unei construcții.

În acest sens au fost propuse următoarele coduri de servicii:

  • 1.4. Recepție cadastrală și înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, cu tarif de 120 lei/imobil
  • 8.1. Înregistrarea în planul cadastral, cu tarif 0 lei
  • 8.2. Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni, cu tarif 60 lei/operațiune
  • 8.3. Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție, cu tarif 60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitare
  • 8.4. Înregistrarea în planul cadastral și extindere/radiere construcție, 120 lei/construcție

Corelativ noilor coduri de servicii se vor introduce notele de subsol 24) – 28) cu următorul conținut:

                24) Atribuirea de număr cadastral şi deschiderea unei noi cărți funciare în cazurile expres prevăzute de lege, pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938.

25) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, solicitată de titularul tabular, în cazul în care nu se solicită și alte operațiuni tehnice.

26) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, concomitent cu efectuarea altor operațiuni (ex: actualizare categorie de folosință sau destinație, modificare suprafață, schimbare adresă poștală, notare posesie în cazul în care suprafața din măsurători a imobilului este mai mare decât procentul stabilit de lege pentru majorarea suprafeței pe cale administrativă, etc.)

27) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, concomitent cu înscrierea unei construcții edificată pe un teren identificat cu număr topografic.

28) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, concomitent cu extinderea/radierea unei construcții edificată pe un teren identificat cu număr topografic.

În vederea asigurării unei practici unitare la nivelul tuturor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, nota de subsol 6) se completează cu precizarea că în cazul în care concomitent serviciului de primă înregistrare – cod 2.1.1. – se solicită și efectuarea altor operațiuni, tariful se calculează în mod distinct, pentru fiecare operațiune solicitată.

Pentru eliminarea unor situații ivite în practica oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și unificarea procedurilor de lucru se introduc alin. (41) și (42) la art. 4, în cuprinsul cărora se reglementează în mod explicit situațiile în care deși cererea nu se soluționează în regim de urgență, solicitantul stăruie pentru eliberarea documentelor anterior împlinirii termenului de soluționare în regim normal, caz în care va completa o declarație pe propria răspundere prin care renunță la restituirea tarifului de urgență.

În vederea facilitării modului de calcul al tarifului aferent operațiunii de intabulare a dreptului de concesiune, precum și a eliminării actualei inconsecvențe legislative care permite tarifarea diferită în funcție de solicitantul înscrierii, se propune ca intabularea dreptului de concesiune să se tarifeze cu un tarif fix de 120 lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului.

Proiectul de ordin este supus dezbaterii publice.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

 

 

Sus
Translate »