Oferte locuri de munca top

Care vor fi noile tarife ale ANCPI

Tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,precum și termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora,unice la nivel național, au fost prevăzute într-o anexa care face parte integrantă dintr-un ordin aflat în stadiul de proiect, în consultare publica. (atasat)

Tarifele se încasează înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale, fără plata unui tarif suplimentar,în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui  termen.

În cazul serviciilor prevăzute la Capitolul 2 din anexă, solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Ordinului directorului general al Agenției Naționale privind aprobarea Protocolului privind Metodologiade încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară.

La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta servicii, în regim de urgență, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile.

Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, și plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei pe serviciu. Plata tarifului de urgență se efectuează la casieria instituției prestatoare, la momentul soluționării cererii, înainte de eliberarea documentelor.

Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil.

La redepunerea cererii respinse, dacă se solicită prestarea serviciului în regim de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse, dar nu mai mult de 5000 lei pe serviciu și, după caz, tariful de 60 lei prevăzut la art. 2 alin. (5).

Pentru fiecare cerere depusă se emite un document de încasare distinct, care se atașează la aceasta.

Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoțit de extrasul de plan cadastral aferent.

Serviciile identificate prin codurile 2.1.2 și 2.2.1 din anexă,includ și eliberarea gratuită a extrasului de plan cadastral aferent acestora.

Serviciile identificate prin codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexă, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.

 Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii:

  1. a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integratde cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei pentru serviciul identificat prin codul 2.1.1, respectiv de 240 lei pentru serviciul identificat prin codurile 2.1.2 și 2.1.3;

(b) serviciile identificate princodurile 1.1.1 și 1.1.2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, serviciile de avizare șirecepție a planurilor de situație pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unităților administrativ-teritoriale;

(c)  serviciile identificate princodurile 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 din anexă,pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale,solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență. Serviciul identificat prin codul 2.3.1 din anexă se tarifează cu 60 lei;

(d) serviciile identificate prin codul 2.4.1. din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală;

(e)  serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de AgențiaNațională, de instituțiile sale subordonate și de persoanele care au calitatea de angajat al Agenției Naționale ori al instituțiilor subordonate, în cazul în care sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;

(f)  serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea AgențieiNaționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare;

(g)  serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, de organele de cercetare și de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,de Agenția Naţională de Integritate și de AgențiaNațională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3și prin codurile 2.3.1 și 2.3.2 din anexă;

(h) serviciul identificat prin codul 2.7.6 din anexă, solicitat în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările ulterioare;

(i)  serviciile prevăzute la Capitolele 1 și 2 din anexă, realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică;

(j)  serviciile identificate prin codul 1.1.2 din anexă, respectiv serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;

(k) serviciile prestate de către AgențiaNațională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județeanși local, cu modificările ulterioare;

(l)serviciile de furnizare date cadastru, geodezie și cartografie, precum și serviciile de furnizare date ROMPOS și TOPRO50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice;

(m) serviciile de recepție și înființare carte funciară pentru imobilele din planul parcelar, precum și recepția documentațiilor cadastrale de actualizare informații tehnice aferente imobilelor din planul parcelar;

(n) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară înregistrate din oficiu;

(o)serviciileprevăzute la Capitolul 2 din anexă, solicitate de cultelereligioase recunoscute de lege.

 

Sus
Translate »