Oferte locuri de munca top

Cine va beneficia de finantari din Fondul de Dezvoltare si Investitii

La 10 miliarde de euro se ridică valoarea totală a împrumuturilor care pot fi acordate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pe un interval de 20 de ani. Mai multe categorii de lucrări vor putea beneficia de împrumuturi în limita acestei sume, conform unui proiect de ordin aflat în consultare publică.

Astfel, beneficiarul grantului va accesa finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea.

Categoriile de cheltuieli acceptate în cadrul împrumutului sunt:

* cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii;

* cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare;

* cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

* cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Conform documentului, categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Fond sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Categoriile de lucrări propuse pentru a fi finanțate din Fondul de Dezvoltare și Investiții sunt:

Pentru domeniul prioritar principal:

a) proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;

b) se finanţează proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.

c) proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, capusuri școlar

d) proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente

e) proiecte privind realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;

f) lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente prevăzute la lit. e).

g) categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific în care se finanţează proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate sunt: – lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la 5 utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile; – lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente;

h) proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de medie/înaltă presiune și stația de reglare -măsurare.

i) proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de energie elctrică existente. Se finanțează inclusiv racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de transformare;

j) proiecte pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum sunt: – aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; – construcţie nouă infrastructură rutieră; – corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local – profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări; – amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor; – amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri laterale şi amenajarea acestora pe o lungime de maximum 25 metri; – execuţia de sisteme colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; – refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri, atunci când acestea sunt necesare pentru siguranţa circulaţiei şi pentru realizarea în siguranţă a lucrărilor de drum propuse – realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale care sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval.

k) proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea platformelor de gunoi care sunt lucrări specifice pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului.

l) proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, cu autovehicole specifice salubrității, precm și echipamente specifice activității de salubritate.

Pentru domeniul prioritar secundar:

a) proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente căminelor culturale;

b) proiecte care cuprind lucrări de reabilitare lăcașe de cult;

c) proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier și/sau stradal-pietonal noi, precum și dezvotarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier și/sau stradalpietonal existente;

d) proiecte care cuprind lucrări pentru realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea bazelor sportive pentru sport de masă și performanță;

e) proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a 6 construcţiilor cu destinația de locuinșă socială, locuință pentru tineri, locuințe de serviciu pentru specialiști, reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Pentru universități, se finanțează proiecte de investiții, în domenii prioritare, după cum urmează:

a) construcţia/modernizarea infrastructurii didactice, respectiv amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport;

b) construcţia/modernizarea infrastructurii de cercetare;

c) construcţia/modernizarea infrastructurii unor spaţii de cazare şi masă pentru studenţi;

d) construcţia/modernizarea infrastructurii unor centre de conferinţă, pentru diseminarea informaţiilor ştiinţifice.

 

Descărcați aici Normele metodologice de acordare a finanțărilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții

 

 

 

 

 

Citiți și:

Proiect cu 5 blocuri cu 12 etaje, in pregatire in Capitala

10 mil euro pentru lucrari de amenajare urbana a mai multor strazi

Viitoare parcare supraetajata in provincie

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus
Translate »