Erdbewegung-Osteuropa

Constructii cu probleme, intalnite de inspectorii ISC

În activitatea de control desfășurată în primul trimestru al acestui an, inspectorii ISC au întâlnit mai multe cazuri neconforme, care au dus la sacțiuni contravenționale.

Neregulile au fost întâlnite în etapa de execuție a mai multor clădiri, dar și în cazul proiectelor de infrastructură rutieră.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Construire sală de sport școlară – 102 locuri”, situat în județul Botoșani

La data controlului, s-a constatat nerespectarea prevederilor legale referitoare la calitatea în construcții. Compania care a uzinat structura metalică pe care a și montat-o în șantier, nu a emis o declarație de performanță pe baza standardului european SR EN 1090-1+A1/2012, pentru elementele uzinate și nu a trimis certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică pentru sistemul 2+. De asemenea, nu s-au prezentat documentații pentru îmbinările de montaj executate pe șantier și buletinele privind verificarea dimensiunilor geometrice ale sudurilor.

În consecință, s-a dispus oprirea lucrărilor și expertizarea tehnică a structurii metalice, pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate.

Pentru nerespectarea obligațiilor care-i reveneau în conformitate cu prevederile legale,

executantul a fost sancționat contravențional, potrivit art. 36 alin. III lit. b) din Legea nr. 10/1995.

  1. Control privind respectarea prevederilor legale și ale reglementărilor tehnice în

vigoare la întocmirea proiectului tehnic aferent investiției: Regiunea Nord-est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava

Ca urmare a verificărilor efectuate în timpul controlului s-a constatat că proiectantul nu s-a conformat obligațiilor legale.

Încălcarea obligației se detaliază prin următoarele deficiențe:

* proiectantul nu a precizat în documentația tehnică cerințele de verificare a proiectului;

* caietul de sarcini specific lucrărilor de îmbrăcăminți și straturi bituminoase din mixturi asfaltice executate la cald era incomplet, nu prevede afrecvența de măsurare a capacității

portante, valoarea admisibilă a deformațiilor și nici straturile la care se fac măsurătorile;

* documentația tehnică nu prevedea pe toate detaliile, în mod explicit, acoperirea cu beton a armăturilor, pentru fiecare categorie de element în parte; nu se preciza pentru toate detaliile specificația betonului;

* lipsă planuri de săpătură pentru fundațiile adâncite de parapet și zidurile de sprijin propuse și, în funcție de natura terenului și panta taluzelor, eventualele sisteme de sprijinire a excavațiilor.

Ca urmare a deficiențelor constatate, s-a dispus proiectantului completarea și corectarea documentației tehnice conform reglementărilor tehnice în vigoare.

A fost aplicată sancțiune contravențională proiectantului.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Modernizare sistem alimentare cu apă” situat în judeţul Vrancea

La data controlului s-au constatat următoarele:

* neîndeplinirea obligației de a acționa „în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;

* neîndeplinirea obligației acestuia de soluționare a „neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului“;

* neîndeplinirea obligaţiei de convocare a „factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor”, respectiv prin faptul că nu a convocat reperezentantul I.S.C. la faza determinantă verificare armare pereți rezervor + camera vanelor, fază determinantă prevăzută în programul pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante, avizat de către Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea.Pentru încălcarea obligațiilor mai-sus menționate, investitorul, executantul și responsabilul tehnic cu execuția au fost sancționați contravențional.

  1. Control privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în scopul „Asfaltare străzi”, situat în Județul Tulcea”

Ca urmare a controlului, au fost constatate mai multe neconformități la emiterea autorizației de construire (AC), printre care:

* emiterea AC fără a se respecta competența de emitere.

* semnarea AC de către o persoană fără pregătirea profesională admisă

* lipsa acordului I.S.C., nesolicitat prin C.U.

* lipsa avizului M.A.I. – Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea – Serviciul Rutier,

* lipsa unei expertizei tehnice.

IJC Tulcea a sesizat Instituția Prefectului județului Tulcea în vederea anulării autorizației de construire.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe”, situat în judeţul Vrancea”

La data controlului s-a constatat că proiectul este incomplet și că planurile prezentate nu concordă cu situația reală constatată pe teren, proiectantul încălcând prevederile legale.

S-a dispus proiectantului completarea și corectarea documentaţiei tehnice. Măsurile corective dispuse au fost duse la îndeplinire la termenele stabilite prin procesul-verbal de control.

Proiectantul a fost sancționat contravențional pentru „elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile”.

Măsurile dispuse au fost duse la îndeplinire în termenele stabilite în procesul-verbal de control, iar amenda aplicată executantului a fost achitată.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare, dotare Școală generală” situat în județul Dâmbovița

Ca urmare a verificărilor efectuate la obiectiv, s-a constatat că executantul nu a soluționat neconcordanțele apărute în faza de execuție, pe baza soluțiilor stabilite de către proiectanții de specialități, însușite prin semnătură și ștampilă de verificatorii tehnici atestați și de expertul tehnic elaborator al expertizei tehnice, pentru neconcordanțe (ex: lipsa unor centuri la partea superioară a zidurilor, existența unor zone în care aceste centuri au armare necorespunzătoare, renunțarea sau crearea de noi goluri în zidărie, modificarea soluției prevăzute pentru pardoseli, schimbarea traseelor conductorilor electrici). Nu au fost prezentate toate documentele necesare să certifice calitatea materialelor utilizate și calitatea execuției lucrărilor.

S-a dispus expertizarea tehnică a lucrărilor executate, la stadiul fizic al execuției, la cerințele fundamentale aplicabile „Rezistență mecanică și stabilitate” și „Siguranță și accesibilitate în exploatare”.

Au fost sancționați contravențional pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 10/1995, executantul, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Modernizare și reabilitare Școală generală” situat în județul Prahova”

La data controlului, s-a constatat că nu au fost îndeplinite condițiile pentru autorizarea continuării execuției lucrărilor de construcție ajunse în faza determinantă „Verificare armare fundații – Corp nou”, deoarece nu au fost respectate detaliile privind montarea armăturilor prevăzute în planșeele din proiect (ex: nerespectarea la montaj a numărului, diametrelor și tipul armăturii prevăzute în proiect, lipsa etrierilor aferenți stâlpilor pe porțiunea încastrării stâlpilor în fundații, cofrajele și armăturile nu sunt curățate de moloz și impurități).

Executantul a fost sancționat contravențional.

  1. Control privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizației de construire pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare școală și reconstruire grădiniță Perii Broșteni”, situat în județul Teleorman

În acest caz, la data controlului, s-a constatat că autorizația de construire s-a emis fără respectarea legii: documentația tehnică care a stat la baza emiterii autorizației de construire nu conține avizul pentru securitatea la incendiu, acordul I.S.C., punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, precum și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. Acestea sunt documente solicitate prin certificatul de urbanism.

Pentru emiterea autorizației de construire cu nerespectarea prevederilor legale, primarul a fost sancționat contravențional.

A fost sesizată Instituția Prefectului – Județul Teleorman în vederea anulării autorizației de construire.

  1. Control în etapa de execuție la obiectivul „Reabilitare și modernizare dispensar uman” situat în județul Bistrița Năsăud

Prin nerespectarea dispoziției de șantier privind amplasarea sâmburilor de beton la toate intersecțiile de ziduri, executantul lucrărilor de construcții a încălcat obligația prevăzută la art. 25 lit. g ) din Legea nr. 10/1195. De asemenea, dirigintele de șantier și responsabilul tehnic cu execuția se fac vinovați de nerespectarea atribuțiilor pe care le au potrivit prevederilor legale.

Ca urmare a neconformităților constatate s-a dispus oprirea lucrărilor de construcții, precum și stabilirea calității lucrărilor executate până în prezent (îndeplinirea cerinței de rezistență și stabilitate) printr-o expertiză tehnică elaborată de către un expert tehnic atestat.

Responsabilul tehnic cu execuția și dirigintele de șantier au fost sancționați contravențional.

10.Control în etapa de execuție la obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare școală”, situat în județul Covasna

Ca urmare a controlului curent, în procesul-verbal de control au fost reținute următoarele neconformități:

* încălcarea de către executantul lucrărilor de construcții a obligației legale prin nerespectarea Planului Calității și prin neexecutarea lucrărilor de construcții pe „baza și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați”;

* responsabilul tehnic cu execuția nu și-a îndeplinit atribuțiile;

* dirigintele de șantier nu și-a îndeplinit atribuțiile.

S-a dispus executantului refacerea lucrărilor executate necorespunzător.

11.Control în etapa de execuție la obiectivul „Centru multifuncțional îngrijire vârstanici, situat în com. Snagov”

S-a constatat, la data controlului, că investitorul nu a asigurat verificarea calității lucrărilor executate de către un diriginte de șantier autorizat. S-a dispus expertizarea construcției realizate.

Investitorul a fost sancționat contravențional.

12.Control în etapa de execuție la obiectivul „Recompartimentări interioare,

reconfigurare, remodelare fațade, extindere și transformare mansardă în etaj 3 retras la construcția existentă corp C1 – locuințe colective Ds+P+2E+M, rezultă locuințe colective Ds+P+2E+3Eretras” situat în sectorul 3, București

La acest obiectiv, investitorul nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginte de șantier și nu a acționat pentru rezolvarea neconformităților și defectelor apărute în timpul execuției lucrărilor ce au condus la afectarea apartamentelor situate la nivelele superioare ale imobilului.

Executantul nu a asigurat nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale, cu

responsabili tehnici cu execuția autorizați și nici nu a remediat, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.

De asemenea, executantul nu a procedat la convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în fază determinantă a execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acesteia, pentru obținerea acordului de continuare a lucrărilor, conform programului pentru controlul calității pe faze determinante întocmit de către proiectantul structurii de rezistență.

Aspectele prezentate mai sus reprezintă abateri față de art. 22 lit. d) și e), art. 25 lit. c), d) și k) din Legea 10/1995.

Factorii responsabili, respectiv investitorul și executantul, au fost sancționați contravențional.

 

 

 

Citiți și:

S-au scumpit si produsele metalurgice

Doua viitoare cladiri, in aprobare

Lucrarile pentru edificarea unor blocuri cu 8 niveluri, continua

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

 

Sus
Translate »