Oferte locuri de munca top

Doi ani in plus pentru redefinirea sistemului calitatii in constructii

A intrat în vigoare o amânare a termenului de la care vor fi valabile cele mai noi componente ale sistemului calității în construcții. Această decizie a devenit oficială prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență a Guvernului care stabilește prorogarea.

Astfel, termenul referitor la intrarea în vigoare a celor trei noi componente ale sistemului calității în construcții a fost prorogat până la data de 25 august 2021.

Mai exact, este vorba despre următoarele elemente:

* certificarea calificării tehnico – profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;

* certificarea calificării tehnico – profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii;

* perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor.

Modificarea termenului a fost necesară pentru ”abordarea coerentă din punct de vedere tehnic și procedural, raportat inclusiv la respectarea obligațiilor de stat membru în raport cu respectarea libertății de prestare a unor servicii pe teritoriul european și la tratamentul echitabil al specialiștilor”, susțin inițiatorii proiectului.

Care este stadiul actual al celor trei noi componente

Ținând cont de obligațiile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, oficialii consideră cî este necesară respectarea cu strictețe a rigorilor impuse de două Directive – cea care reglementează serviciile în cadrul pieței interne, direct incidentă cu privire la activitatea operatorilor economici propuși a fi certificați, și cea privind efectuarea testului de proporționalitate, incidentă cu privire la profesioniștii ce trebuie să exercite activitățile specifice din domeniul construcțiilor în cadrul operatorilor economici certificați cu activitate în construcţii. Ambele pot fi interpretate ca o eventuală limitare a accesului la anumite profesii sau servicii, sens în care se impune ca demersul de realizare a procedurilor de certificare să fie notificat COM în condițiile legii pentru o corectă abordare.

În egală măsură, MDRAP a demarat procesul de codificare a legislației din domeniile amenajarea teritoriului, urbanism și construcții, proces care va consta în revizuirea coerentă și corelată a legislației și sistematizarea sa în cadrul unui cod în care va fi integrată și implicit (parțial) modificată Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, proces ce va dura circa 18 luni. În aceste condiții, amânarea termenului la care modificările intră în vigoare a devenit necesară.

În ceea ce privește perfecționarea profesională continuă, universitățile de profil trebuie să asigure organizarea, în condițiile legii, a cursurilor de formare pentru toate domeniile și subdomeniile de construcții și pe specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, astfel ca la 25 august 2019 specialiștii al căror drept de practică trebuie reconfirmat să aibă posibilitatea de a îndeplini toate condițiile cerute de cadrul legal.

În urma dialogului dintre MDRAP și universitățile de profil, s-a constatat că există universități care asigură fie permanent, fie la cerere, organizarea acestui tip de cursuri, dar nu în mod necesar pentru toate specialitățile și nu în toate centrele universitare, fapt ce conduce la reducerea posibilităților reale pentru specialiștii cu activitate în construcții de a urma aceste cursuri și generează riscul de reducerea în continuare a numărului, de specialiști atestați/autorizați pentru verificarea/expertizarea/auditarea energetică în construcții.

Totodată la nivelul MDRAP a fost constat faptul că organizarea acestor cursuri a avut în vedere în mod special formarea profesională continuă a experților tehnici și a verificatorilor de proiecte atestați pentru anumite domenii. Având în vedere caracterul continuu al activității de confirmare a dreptului de practică a specialiștilor cu activitate în contrucții și imperativitatea parcurgerii tuturor etapelor, cu respectarea tuturor componentelor sistemului calității în construcții în toate etapele realizării (expertizare, proiectare, verificare, verificare execuție lucrări, recepție) este absolut necesară formarea profesională continuă a tuturor categoriilor de specialiști cu activitate în construcții, spun inițiatorii.

La începutul lunii august, legislația primară și secundară care reglementează activitatea auditorilor energetici pentru clădiri (a cincea categorie a specialiștilor cu activitate în construcții conform prevederilor Legii nr.10/1995) este în curs de modificare și de completare, analizându-se inclusiv necesitatea definirii formării profesionale continue impuse prin Legea nr.10/1995.

 

 

Citiți și:

Mare ansamblu mixt, in pregatire in provincie

O mare hala de productie, in curs de autorizare

Un aparthotel cu 8 niveluri va fi construit in centrul unui oras

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »