Oferte locuri de munca top

Examen pentru responsabilii tehnici cu executia, in aceasta toamna

Va avea loc o nouă sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția, organizată de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

Examenul constă într-o probă scrisă pe bază de chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.

Sesiunea de examene este programată pentru perioada 4 octombrie – 8 octombrie 2021.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 22 august 2021, data serviciului poştal.

Ce trebuie să conțină dosarul

Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
* cerere de autorizare;
Pe cerere se vor bifa:
– domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obțiunea D și/sau T;
– opțiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menționate să fie publicate pe site-ul ISC;
– se va preciza IJC –ul de unde se vor ridica autorizația și legitimația (ulterior admiterii la examen).
* curriculum vitae, conform modelului comun european, unde, în cadrul capitolului „Experienţa profesională”, se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat și semnat;
* memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate și a funcției îndeplinite, datat, nume în clar și însușit prin semnătură;
* copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
* copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
* declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, datată și semnată, (se vor bifa opțiunile adecvate – sunt/nu sunt, după caz);
* adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;
* trei fotografii color format 3 x 4 cm, recente;
* copiile legitimaţiilor valabile și a legitimațiilor care nu mai sunt în valabilitate de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabile pentru domeniile la care se solicită acestea, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 „Instalații electrice”, 6.3 „Instalații gaze naturale combustibile”, 8.1 „Rețele electrice și 8.4 ” Rețele de gaze naturale combustibile” pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, dețin de minimum 5 ani împliniți la data depunerii dosarului o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii;
* acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.

Unde se trimit dosarele

Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC – Str. C. F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.
În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, completări şi clarificări.
Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.
Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare.
Comunicarea privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus
Translate »