Oferte locuri de munca top

HG 907/2016 – modificata in ziua intrarii in vigoare

Madalina Fildan, senior associate PeliFilip

La 27 februarie 2017 a intrat in vigoare Hotararea nr. 907 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, aprobata de Guvern la 29 decembrie 2016.

Scopul declarat al Hotararii Guvernului nr.907/2016 a fost corelarea cadrului legislativ cu masurile prevazute in Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice si cu cerintele Regulamentului de punere in aplicare al Comisiei nr.207/2015 de stabilire a normelor detaliate, de punere în aplicarea a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Hotararea Guvernului nr.907/2016 abroga reglementarea aplicabila anterior, respectiv Hotararea Guvernului nr.20/2008 (privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a dezivului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii) si legislatia secundara.

Hotararea Guvernului nr. 907/2016 reglementeaza o noua structura a etapelor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, introducand obligativitatea redactarii notei conceptuale si a temei de proiectare, clarificand situatiile in care este necesara intocmirea studiului de prefezabilitate si aducand modificari continutului-cadru al studiului de fezabilitate.

De asemenea, pentru a solutiona situatiile tranzitorii care priveau raporturile juridice nascute sub vechea reglementare, Hotararea Guvernuluinr. 907/2016 a prevazut ca vor continua sa fie subiect al vechii reglementari (respectiv al Hotararii Guvernului nr. 20/2008), urmatoarele tipuri de obiective/proiecte de investitii:

 1. cele aflate in curs de executie la 27 februarie 2017;
 2. pentru ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost initiate proceduri de achizitie publica pana la 27 februarie 2017 sau au fost depuse spre aprobare;
 3. pentru care a fost aprobata finantarea.

Dispozitiile tranzitorii cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 907/2017 au fost modificate in chiar ziua intrarii in vigoare a hotararii, respectiv 27 februarie 2017, prin Hotararea Guvernului nr. 79/2017.

Conform Notei de Fundamentare a Hotararii Guvernului nr. 79/2017, Ministerul Dezvoltarii Regioanale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a primit numeroase solicitari de clarificare cu privire la modalitatea de aplicare a acestor dispozitii tranzitorii asupra obliectivelor/proiectelor de investitii aflate in diferite stadii de implementare, in special cu privire la aria de aplicabilitate a Hotaririi Guvernului nr. 28/2008, abrogata prin Hotararea Guvernului nr.907/2016.

Ca raspuns la aceste solicitari, Hotararea Guvernului nr.79/2017 extinde situatiile pentru care Hotararea Guvernului nr.28/2008 ultraactiveaza.

Astfel, vor continua sa fie supuse vechii reglementari si urmatoarele obiective/proiecte de investii:

 • a) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost receptionate de catre investitor/beneficiar;
 • b) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au fost depuse spre avizare;
 • c) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii necesita actualizare, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca au fost elaborate si receptionate de investitor/benenficiar pana la 27 februarie 2017;
 • d) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii sunt depuse spre aprobare/reavizare.

Hotararea Guvernuluinr.79/2017 prevede in mod expres ca, tuturor acestor situatii de exceptie, li se vor aplica in continuare prevederile Hotararii Guvernului nr.28/2008 si ale legislatiei secundare relevante.

Exceptia redata la punctul c) de mai sus pare a fi relevanta in contextul art. 43 alin (6) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al articolului V din Ordonanta de Urgentanr. 26 /2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

Conform acestor acte normative, ordonatorilor principali de credite, autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; in această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente.

Cu alte cuvinte, daca o autoritate publica a administratiei publice centrale sau locale este beneficiara unui proiect tehnic/studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor elaborate si receptionate la 27 februarie 2017, aceasta va putea proceda la actualizarea acestor studii, in urmatorii 5 ani bugetari, fara a fi supusa rigorilor noii reglementari introduse prin Hotararea Guvernuluinr. 907/2016.

Acest caz de ultraactivare a Hotararii Guvernuluinr. 28/2008 nu pare a fi in concordanta cu normele de tehnica legislativa reglementate de Legea nr. 24/2000, in considerarea faptului ca legislatia veche este mentinuta in vigoare pentru situatii care sunt inca nenascute la momentul intrarii in vigoare a noii legislatii (i.e. pentru actualizarea in viitor a unor proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor).

Hotararea Guvernului nr. 28/2008 va continua sa fie aplicabila si proiectelor tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii depuse spre reaprobare/reavizare.

Cu exceptia prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii referitoare la schimbarea de tema, cadrul legislativ aplicabil realizarii obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice nu circumstantiaza situatiile si conditiile in care un anumit obiectiv/proiect poate fi supus reaprobarii/reavizarii (spre deosebire de situatia in care procedura de aprobare/avizare ar trebuie refacuta/reluata).

Astfel, extinderea aplicarii vechii reglementari (i.e. Hotararea Guvernuluin r. 28/2008) in situatii neclar circumstantiate sau in situatii in care o astfel de ultraactivare a legii vechi nu este justificata are potentialul de a sabota obiectivul care a stat in spatele aprobarii Hotararii Guvernuluinr. 907/2016, adica acela de a asigura in cadrul legislativ coerent, fluid si orientat catre o mai mare rigurozitate si utilitate a continutului-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii publice.

4 Comentarii

 1. daniel said:

  PANA LA URMA, E HG 907/2016, SAU HG 907/2017, FIINDCA APARE IN AMBELE MODURI..MAI APARE O INEXACTITATE: NU E VORBA DE HG 20/2008 CI E VORBA DE HG 28/2008…

 2. Ecaterina said:

  o intreaga babilonie cu HG 907/2017, ce avea HG 28/2008 unde forma documentatiei SF, era mult mai clara , ca sa inbunim beneficiarii de proiecte, 907 nu face decat sa strce forma SF din HG 28/2008 si sa faca totul neclar. ne mai miram de ce nu absolvim fonduri. pe exercitiul 2014 -2020 s-a schimbat de en-spemii ori legislatia, ceea ce nu este permis, am inbunit beneficiarii, consultantii, pe toti.

 3. Andrei said:

  poate cineva sa-mi explice la ce se refera aliniatul 7.4 din continutul cadru al SF’ului conform hg 907?

  7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Sus
Translate »