Oferte locuri de munca top

Modificari importante in legile achizitiilor publice

Șapte noi alineate vor fi introduse în legislația achizițiilor publice privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Acestea și o serie întreagă de alte modificări și completări sunt incluse într-un proiect de Ordonanță de Urgență.

Astfel, Autoritatea Contractantă încheie Contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către C.N.S.C., respectiv de către instanță, chiar dacă împotriva respectivei decizii/hotărâri a fost introdusă calea de atac a plângerii, respectiv a recursului și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv. Aceasta cu excepția cazului în care în cadrul căii de atac a fost formulată o cerere de suspendare a procedurii de atribuire și/sau a executării contractului,

În situația prevăzută mai sus, dacă decizia/hotărârea care a stat la baza încheierii contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac, după finalizarea reevaluării ofertelor, conform dispozițiilor instanței, și după soluționarea în mod definitiv a tuturor contestațiilor, contractul încheiat cu ofertantul declarat câștigător inițial încetează, iar Autoritatea Contractantă adoptă una dintre următoarele măsuri:

  1. a) încheie un nou contract cu noul ofertant declarat câștigător, sau
  2. b) anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în situațiile prevăzute legal, și totodată, după analizarea tuturor aspectelor relevante, plătește ofertantului declarat câștigător inițial, în baza contractului semnat, activitățile pe care acesta le-a realizat corespunzător până la încetarea Contractului cu respectarea prevederilor contractuale.

Autoritatea Contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, dacă:

  1. a) noul câștigător refuză semnarea contractului sau în condițiile în care noul ofertant declarat câștigător se află în imposibilitatea fortuită de a executa contractul; sau
  2. b) instanța dispune în cadrul căilor de atac anularea procedurii de atribuire, sau
  3. c) ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii instanței, sunt incidente oricare dintre cazurile de anulare a procedurii prevăzute legal.

Dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/ modificată în cadrul căilor de atac, ulterior încheierii unui nou contract, instanța poate dispune plata unei compensații din profitul nerealizat, asumat și stabilit de către ofertant prin propunerea financiară depusă în cadrul ofertei.

În situația în care, în urma finalizării reevaluării ofertelor și desemnării câștigătorului, conform dispozițiilor Instanței de recurs sau de apel, ofertantul declarat câştigător coincide cu contractantul inițial Autoritatea Contractantă nu dispune încetarea Contractului.

În condițiile în care până la momentul încheierii contractului, partea interesată solicită suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, Autoritatea Contractantă încheie contractul ulterior respingerii cererii de suspendare de către instanță.

Aceste noi prevederi sunt aplicabile doar procedurilor de achiziție publică aferente proiectelor specificate la alin (1) al articolului 235 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Penalități pentru autoritatea contractantă de 1%-5% din valoarea contractului

În cazul în care instanţa consideră că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează:

  1. a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau
  2. b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 1% şi 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului.

În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia.

Pentru procedurile de atribuire ale contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropean situate pe rețeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) și Globală (Comprehensive), în situaţia în care Autoritatea Contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziţie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei, eventualele compensații stabilite de către instanță sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul autorității publice tutelare respective, fără ca aceste compensații să fie interpretate ca eventuale prejudicii de către orice organe/instituții/entități/autorități de control și/sau verificare, acestea rămânând cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

Completarea propusă privind Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

În situaţia în care Autoritatea Contractantă a semnat un contract în baza deciziei CNSC/ hotărârii pronunțate în primă instanță, procedura de achiziție publică se finalizează:

  1. a) la momentul semnării noului contract, ulterior finalizării procesului de reevaluare și a soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor, dacă Decizia CNSC/ Hotărârea care a stat la baza încheierii contractului este ulterior desființată/modificată de Curtea de Apel;
  2. b) la momentul soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor, dacă Decizia CNSC/ Hotărârea care a stat la baza încheierii contractului este menținută în urma soluționării căilor de atac sau devine definitivă prin neatacare.

Proiectul de Ordonanță de Guvern mai prevede și alte modificări și completări pe care le regăsiți în documentul atașat mai jos.

 

Descărcați aici proiectul OG.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus
Translate »