RESIDEO

Noua procedura privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate in extravilanul localitatilor. Efectul asupra constructiilor

Mihaela Năstase, associate, ONV LAW

La data de 28 februarie 2018 a intrat în vigoare o nouă procedură privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, astfel cum a fost aprobată de Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 184/28.02.2018 a fost publicat Ordinul nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar (”Ordinul nr. 83/2018”).

Vechiul Ordin nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutuldocumentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol a fost abrogat la data de 26 februarie 2018.

Schimbările aduse de noua procedură

Procedura prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 83/2018 aduce schimbări în ceea ce privește modul de aprobare și conținutul documentației necesare pentru obținerea aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților.

Procedura de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan este o procedură distinctă și nu face parte din procedura de autorizare a lucrărilor de construcții prevăzute de Legea nr. 50/1991.

În ceea ce privește construcțiile care pot fi amplasate pe terenurile aflate în extravilan, menționăm că acestea rămân în continuare cele prevăzute în Legea nr. 18/1991.

Noua procedură a eliminat obligativitatea întocmirii de studii urbanistice – PUG și PUZ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I și clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a celor plantate cu vii și livezi.

Ordinul nr. 83/2018 reglementează atât modelul pentru decizia de scoatere definitivă, cât și modelul pentru decizia de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților.

În ceea ce privește documentația necesară, noua reglementare introduce noi documente care vor trebui prezentate pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.

În acest sens menționăm că se va solicita în plus procesul verbal de verificare în teren privind existența /inexistența construcțiilor pe terenul agricol respectiv, întocmit de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene. De asemenea, se va solicita hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție de interes național, județean, local, dacă va fi cazul.

Alte documente ce vor trebui prezentate în vederea aprobării scoaterii terenurilor din circuitul agricol:

  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan ce au categoria de folosință livezi sau vii, se va prezenta și autorizația de defrișare emisă de direcția pentru agricultură județeană;
  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan ce au categoria de folosință pajiști permanente, se va prezenta în plus și o adeverință de la primărie care să ateste că suprafață totală de pajiște a fost înregistrată în registrul agricol la data de 01.01.2017 ca atare, sauadeverință din care să rezulte dacă există suprafețe de teren ocupat cu pajiștepermanentă în excedentpe raza de competență a primăriei;
  • În cazul în care se solicită scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan pentru amplasarea obiectivelor care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, se va prezenta și adeverința emisă de primărie din care să rezulte datele de amplasare, categoria de folosință, precum și faptul că aceste suprafețe sunt utilizate în scopuri agricole.

În schimb, Ordinul nr. 83/2018 nu mai prevede necesitatea prezentării unei expertize de evaluare a terenurilor care se efectua de evaluatori atestați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În ce condiții nu se aplică noua procedură

Noua procedură nu se aplică în cazul scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor care sunti) situate în intravilanul localităților sau ii) ocupate cu pajiști permanente care sunt proprietate publică sau privată a statului, comunei, orașelor, municipiilor, municipiului București, sau sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Modul de aprobare a procedurii de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol

Procedura prevăzută de Ordinul nr. 83/2018 stabilește că pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan pentru amplasarea obiectivelor de investiție menționate la art. 92 alin. 2), alin. 3), respectiv. alin. 9) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se va realiza după cum urmează:

  • Pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv, prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene;
  • Pentru terenurile agricole în suprafață de până la 100 ha inclusiv, prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturiiși Dezvoltării Rurale.
  • Pentru terenurile agricole a căror suprafață depășește 100 ha, prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților se realizează la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, care se efectueazăîn conformitate cu nota de calcul întocmită de către direcția pentru agricultură județeană în baza documentației depuse.

Noua procedură prevede că plata tarifelor se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 18 /1991 care a fost modificată la data de 27.07.2017 prin Legea nr. 186/2017, prin care au fost instituite tarife raportate la clasa de calitate a terenului și la suprafața exprimată în metri pătrați ai terenului.

Astfel, dacă vechea reglementare prevedea un tarif fix de 500 RON pentru analiza și verificarea documentațiilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol, în regim normal, a unei suprafețe de teren de 1 ha, situată în extravilan, potrivit noilor reglementări beneficiarul va plăti pentru aceeași suprafață de teren cel puțin 20.000 lei dacă terenul se află în categoria 5 de calitate(urmând a plăti o taxă de 2 lei pe m2 pentru această categorie). Tariful va crește, cu cât categoria de calitate a terenului este mai mare.

Alte aspecte de noutate

Un alt aspect de noutate vizează înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a categoriei de folosință curți – construcții, ca urmare a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, care se va efectua la solicitarea proprietarului/beneficiarului, în baza deciziei sau hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.

Procedurile inițiate după intrarea în vigoarea a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, adică după data de 26 februarie 2018, se soluționează în conformitate cu noua procedură reglementată de Ordinul nr. 83/2018.

 

Citiți și:

Construirea unui pasaj rutier si largirea unui pod vor costa peste 26 mil lei

Documentatiile mai multor proiecte rutiere vor fi verificate

Drumuri judetene, in pregatire pentru reabilitare

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus
Translate »